Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «OIKΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ»   February 5th, 2013

Ανοικτός Διαγωνισμός, συνολικής δαπάνης Εκατόν Πενήντα Τριών Χιλιάδων Ευρώ (153.000,00€) συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. που σήμερα είναι 23% για την ανάθεση του έργου «OIKΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ».

Σχετικό έγγραφο