Επανάληψη της διαδικασίας, για την εκλογή εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι., με διετή θητεία   July 19th, 2013