Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, ERASMUS for Public Administration   October 25th, 2013