Προμήθεια Χαρτιού Εκτύπωσης – Φωτοαναπαραγωγής για τις ανάγκες του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας   November 5th, 2013

Προμήθεια Χαρτιού Εκτύπωσης – Φωτοαναπαραγωγής για τις ανάγκες του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας», συνολικής δαπάνης ύψους Εξήντα Χιλιάδων Ευρώ (60.000,00€) ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

Σχετικό έγγραφο