Πρόσκληση σύγκλησης του Εκλεκτορικού Σώματος Τμήματος Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας για τον ορισμό Προϊσταμένου-Αναπληρωτή του Τμήματος   July 1st, 2012