Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Η/Υ – Συνεδρίαση Ε.Σ. για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή   August 28th, 2012

Συνεδρίαση Ε.Σ. για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες internet με έμφαση σε περιβάλλοντα ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης».

 Σχετικό έγγαφο