Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Η/Υ – Συνεδρίαση Ε.Σ. για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή   September 6th, 2012

Συνεδρίαση Ε.Σ. για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή,
με γνωστικό αντικείμενο «Κατανεμημένα Συστήματα και Εφαρμογές τους στην Οικονομία και την Εκπαίδευση».

Σχετικό έγγραφο