Δημόσια κλήρωση για τη συμπλήρωση της Επιτροπής Διενέργειας Τακτικών Διαγωνισμών   October 9th, 2012

ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 « ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΣΟ E-UNIVERSITY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ » MIS 304287.

Σχετικό έγγραφο